Politika Privatnosti

PRAVILA KORIŠĆENJA PODATAKA O LIČNOSTI

[POLITIKA PRIVATNOSTI]

[1] UVODNE ODREDBE 

1.1. Privredno društvo za usluge i promet British Motors doo Beograd, sa registrovanim sedištem u Beogradu, opština Palilula, Zrenjaninski put br. 11, MB: 20913002, PIB: 107998985 [u daljem tekstu: British motors] obaveštava sva lica čije će lične podatke prikupljati i obrađivati, da će obrada ličnih podataka biti vršena u skladu sa svim važećim zakonima i podzakonskim aktima, kao i u skladu sa pravilima koja su sadržana u ovim Pravilima korišćenja podataka o ličnosti [u daljem tekstu: Pravila].

1.2. British Motors je ekskluzivni prodajno-servisni centar za Jaguar i Land Rover vozila u Srbiji, urađen po najvišim propisanim standardima JLR grupacije i pored toga se bavi servisiranjem tih vozila, kao i prodajom polovnih vozila drugih proizvođača, te se u većini poslovnih aktivnosti vezanih za obavljanje delatnosti nalazi u ulozi rukovaoca podacima o ličnosti, te samostalno ili zajedno sa drugim rukovaocima određuje svrhu i način obrade podataka, dok u pojedinim aktivnostima može biti obrađivač koji obrađuje podatke o ličnosti u ime nekog drugog rukovaoca. U situacijama kada se British Motors nalazi u ulozi obrađivača podataka o ličnost za nekog drugog rukovaoca, obrada podataka se vrši u skladu sa ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom kojim se regulišu pitanja obrade i zaštite podataka o ličnosti, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti [„Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – u daljem tekstu: Zakon].

1.3. Pravila su objavljena na internet stranici British Motorsa www.britishmotors.rs radi što potpunijeg obaveštavanja svih lica na koji način British Motors vrši obradu podataka o ličnosti i to: [1] na koji način se lični podaci prikupljaju, obrađuju i štite, [2] način ostvarivanja prava lica na koje se podaci odnose, [3] o međunarodno prihvaćenim standardima u obradi i zaštiti podataka o ličnosti.

1.4. Svrha ovih Pravila jeste da se utvrde osnovna načela za zaštitu ličnih podataka prilikom njihovog prikupljanja. Prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti British motors se pridržava načela propisanih članom 5. Zakona, tako što će se lični podaci:

obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose [zakonitost, poštenje i transparentnost];

prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite, te se podaci dalje ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama [ograničenje u odnosu na svrhu obrade];

koji se prikupljaju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade [minimizacija podataka];

koji se prikupljaju biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani [tačnost];

čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade [ograničenje čuvanja];

obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera [integritet i poverljivost].

1.5. O zaštiti podataka o ličnosti se u Republici Srbiji stara Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti [u daljem tekstu: Poverenik] čije je sedište u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 15. Kontakt podaci Poverenika su:

E-MAIL ADRESA: office@poverenik.rs

TELEFON: +381 11 34 08 900

INTERNET STRANICA: www.poverenik.rs

[2] ZNAČENJE IZRAZA UPOTREBLJENIH U PRAVILIMA

2.1. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovim Pravilima imaju značenje kako je to navedeno u daljem tekstu:

RUKOVALAC     

BRITISH MOTORS DOO BEOGRAD

Beograd, opština Palilula, Zrenjaninski put 11 MB: 20913002, PIB: 107998985

email: Informacije@britishmotors.rs,

kontakt telefon: 011 413 4444

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

DANIJEL BOJANIĆ

direktor postprodaje

email: danijel.bojanic@britishmotors.rs

kontakt telefon: +381 66 800 2011

PODATAK O LIČNOSTI

svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta

LICE NA KOJE SE PODACI ODNOSE

fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju

OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada)

OGRANIČAVANJE OBRADE

označavanje pohranjenih podataka o ličnosti u cilju ograničenja njihove obrade u budućnosti;

PROFILISANJE

svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja

PSEUDONIMIZACIJA

obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu

ZBIRKA PODATAKA

svaki strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima, bez obzira da li je zbirka centralizovana, decentralizovana ili razvrstana po funkcionalnim ili geografskim osnovama

OBRAĐIVAČ      

fizičko ili pravno lice koji obrađuje podatke o ličnosti u ime British motorsa

PRIMALAC         

fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade

TREĆA STRANA

fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača

PRISTANAK       

svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose

POVREDA PODATAKA O LIČNOSTI          

povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani

ORGAN VLASTI

državni organ, organ teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javno preduzeće, ustanova i druga javna služba, organizacija i drugo pravno ili fizičko lice koje vrši javna ovlašćenja

NADLEŽNI ORGANI        

[1] organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti;

[2] pravno lice koje je za vršenje poslova iz tačke a) ove tačke ovlašćeno Zakonom

[3] PRIMENA PRAVILA

3.1. Pravila se primenjuju na sve radnje prikupljanja i obrade podataka o ličnosti zaposlenih lica, potencijalnih zaposlenih lica – kandidata [potencijalnih budućih zaposlenih], kupaca, korisnika drugih usluga British motorsa, kao i drugih lica koja su saglasna da se njihovi lični podaci koriste za prijem marketinških poruka i lica koja koriste naloge British motorsa na društvenim mrežama, u svemu u skladu sa ovim Pravilima.

3.2. British motors prikuplja, obrađuje i čuva samo Zakonom propisan minimum podataka o ličnosti, i to putem odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera sve kako bi se ostvarila svrha zbog koje se podaci prikupljaju i obrađuju.

[4] VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

4.1. British motors obrađuje samo minimalnu količinu podataka o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe i to:

od Zaposlenih lica prikupljaju se i obrađuju podaci koji su propisani važećim Zakonom o radu, kao i zakonima koji uređuju socijalnu i zdravstvenu zaštitu zaposlenih, a svrha obrade tih podataka je izvršavanje zakonskih obaveza British motorsa kao poslodavca, te je takva obrada neophodna u cilju poštovanja obaveza British motorsa u svemu u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 3. Zakona. Pored toga, British motors obrađuje i druge podatke koje zaposleni odluče da učine dostupnim British motorsu, za ostvarivanje druge svrhe i po drugom pravnom osnovu;

od kandidata za posao [potencijalnih budućih zaposlenih] se prikupljaju i obrađuju podaci poput imena i prezimena, matičnog broja, pola, datuma i mesta rođenja, adrese prebivališta, adrese stana, broja telefona, e-mail adrese, stručne spreme i kvalifikacije, kao i druge podatke koje o sebi to lice odluči da podeli sa British motorsom. Takva obrada je neophodna za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koja se podaci odnose, pre zaključenja ugovora o radu ili drugog angažovanja, radi njihovog kontaktiranja u slučaju potrebe za radnim angažovanjem, a sve u smislu člana 12. stav 1. tačka 2. Zakona. Nakon isteka konkretnog konkursa lica koja ne budu radno angažovana mogu se odlučiti da njihovi podaci ostanu dostupni u elektronskim evidencijama British motorsa, te ukoliko se u budućnosti pokaže potreba za njihovim radnim angažovanjem kako bi ih British motors ponovo kontaktirao. To znači da se od isteka konkretnog konkursa, dalja obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu pristanka kandidata za posao [potencijalnih budućih zaposlenih] u smislu člana 12. stav 1. tačka 1. Zakona. U slučaju da kandidat za posao bude radno angažovan, dalja obrada njegovih/njenih podataka će se vršiti, u skladu sa načinom obrade koji je definisan za sve ostale zaposlene;

od kupaca British motors proizvoda, kao i korisnika usluga servisa British motorsa, učesnika na promocijama čiji je organizator British motors, se prikupljaju i obrađuju podaci o ličnosti koji su neophodni za izvršenje ugovorenih usluga i to ime i prezime, pol, e-mail adresu, adresu prebivališta, broj telefona, ime firme u kojoj je zaposlen, broj vozačke dozvole, broj saobraćajne dozvole, vrstu automobila koji ima u vlasništvu, broj lične karte, sve u zavisnosti od kategorije lica, a sve u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2. Zakona;

od zainteresovanih lica koja žele da primaju marketinške poruke Brititish motorsa, kao i newsletter, se prikupljaju i obrađuju podaci o ličnosti i to e-mail adresa kao i ime i prezime, a koji podaci su neophodni u cilju ostvarivanja legitimnih interesa British motorsa, kao što je promovisanje prodaje novih proizvoda i pružanje usluga British motorsa na osnovu pristanka zainteresovanih lica u smislu člana 12. stav 1. tačka 1. Zakona tj. u smislu člana 12. stav 1. tačka 6. Zakona;

od lica koja prate British motors profile na društvenim mrežama prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti koji su u skladu sa politikom privatnosti pojedine društvene mreže, označeni kao javno dostupni, a takva obrada se vrši na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose. Pristankom na korišćenje određene društvene mreže i lajkovanjem, praćenjem ili preduzimanjem neke druge slične radnje na društvenim mrežama, a u smislu člana 12. stav 1. tačka 1. Zakona, te će se takvi podaci obrađivati za marketinške potrebe [promocije] proizvoda i usluga British motorsa;

[5] NAČIN PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA

5.1. British motors prikuplja podatke o ličnosti neposredno od lica na koja se ti podaci odnose i to:

od zaposlenih i lica koja su radno angažovana po nekom drugom pravnom osnovu, van radnog odnosa, u svemu u skladu sa Zakonom o radu, kao i od budućih kandidata za zasnivanje radnog odnosa [potencijalnih budućih zaposlenih];

kupaca proizvoda i korisnika usluga servisa British motorsa;

učesnika na promocijama čiji je organizator British motors, sajmovima automobila, primalaca newsletter-a i drugih marketinških poruka;

korisnika internet stranice British motors i korisnika naloga na društvenim mrežama British motorsa.

5.2. U slučaju posrednog prikupljanja podataka o ličnosti, British motors će se prethodno informisati, ukoliko je to moguće i izvodljivo u konkretnom slučaju, o tome da li je lice koje ustupa podatke ovlašćeno da lične podatke o drugom licu obelodani British motorsu na korišćenje i dalju obradu. Lice koje daje lične podatke o drugom licu, dužno je da o tome obavesti lice čije je lične podatke dalo British motorsu, kao i da to lice informiše o svim bitnim aspektima obrade, u svemu u skladu sa članom 24. Zakona.

[6] PRIKUPLJANJE I OBRADA POSEBNIH PODATAKA O LIČNOSTI

6.1. British motors ne prikuplja i ne obrađuje podatke o ličnosti koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, te ne vrši obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica, a koji podaci su članom 17. Zakona definisani kao posebni podaci o ličnosti.

[7] PRAVNI OSNOV PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

7.1. U skladu sa članom 12. Zakona obrada je zakonita, odnosno podaci se od lica prikupljaju kada je ispunjen jedan od sledećih uslova zakonitosti prikupljanja i obrade podataka i to:

lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;

obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;

obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;

obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;

obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;

obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

[8] SVRHA OBRADE

8.1. U konkretnom slučaju, British motors prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

radi izvršenja ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili preduzimanje mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora, sve u skladu sa članom 12. stav 1 tačka 2. Zakona, i to u pogledu kupaca proizvoda i/ili korisnika usluga British motorsa;

pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 15. Zakona u pogledu kandidata za posao u British motorsu i primaoca newslettera British motorsa u kom slučaju u svakom trenutku imate pravo na opoziv u skladu sa članom 16. ove Politike privatnosti;

radi ispunjenja zakonskih obaveza British motorsa, u svemu u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 3. Zakona i to u pogledu zaposlenih u British motorsu;

radi ostvarivanja legitimnih interesa British motorsa ili treće strane kao što je promovisanje prodaje novih proizvoda i pružanje usluga British motorsa na osnovu pristanka zainteresovanih lica, u svemu u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 6. Zakona, sve u zavisnosti od kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju, kao i od svrhe obrade podataka o ličnosti.

8.2. British motors u skladu sa načelima i odredbama sadržanim u ovim Pravilima prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, u zavisnosti od kategorije lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju, radi:

izvršavanja obaveza iz zaključenog ugovora o radu ili drugog ugovora na osnovu koga se određeno lice angažuje van radnog odnosa, a odnosi se na lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u British motorsu;

zasnivanja radnog odnosa ili druge vrste angažovanja van radnog odnosa, a odnosi se na kandidate za posao [buduće zaposlene];

kontaktiranja kandidata za posao [budućih zaposlenih] nakon isteka konkretnog konkursa, a odnosi se na kandidate koji pristanu da se njihovi podaci obrađuju i nakon isteka konkretnog konkursa;

ispunjenja zakonskih obaveza Britsh motorsa kao poslodavca iz Zakona o radu, Zakona o evidencijama u oblasti rada, kao i drugim zakonima koji uređuju oblast socijalnog i zdravstvenog osiguranje, a odnosi se na lica koja su zaposlena ili na drugačiji način radno angažovana kod British motorsa;

izvršenja obaveza iz ugovora o kupovini proizvoda British motors, korišćenja usluga servisa, a uz saglasnost lica da se njihovi podaci obrađuju u marketinške svrhe – promociju proizvoda British motorsa.

[9] ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

9.1. Prikupljeni podaci o ličnosti se čuvaju u periodu u kojem je neophodno da se ispuni svrha obrade podataka o ličnosti, radi koje obrade su podaci o ličnosti i prikupljeni, te se u skladu sa tim:

podaci o zaposlenima čuvaju trajno u skladu sa obavezama iz zakona koji uređuje evidencije u oblasti rada, dok se podaci o kandidatima za posao čuvaju do iscrpljivanja svrhe obrade eventualnog zapošljavanja, odnosno do opoziva pristanka u smislu člana 15. stav 3. Zakona. U slučaju zasnivanja radnog odnosa, odnosno angažovanja po drugom osnovu propisanom Zakonu o radu lični podaci se čuvaju u skladu sa periodom čuvanja podataka o zaposlenima;

podaci koji se prikupljaju korišćenjem video nadzora u poslovnim prostorijama British motorsa se čuvaju u periodu od mesec i po dana od dana prikupljanja;

podaci koji se prikupljaju radi izvršenja zaključenog ugovora sa kupcima proizvoda i korisnicima usluga čuvaju se do ispunjenja svrhe za koju su dati tj. za izvršenje ugovora i pružanja ugovorenih usluga;

licima koja su saglasna da se njihovi lični podaci koriste u marketinške svrhe [obaveštavaju o promocijama, novim proizvodima, prijema newsletera i dr] čuvaju se do opoziva pristanka u smislu člana 15. stav 3. Zakona, imajući u vidu da ta lica žele da ih British motors obaveštava o svim vestima i promocijama, tako da će podaci biti korišćeni sve dok ta lica to ne budu više želela;

lični podaci koji se prikupljanju od lica koja prate naloge British motorsa na društvenim mrežama čuvaju se u skladu sa pravilima tih društvenih mreža.

[10] AUTOMATIZOVANO DONOŠENJE ODLUKA I PROFILISANJE

10.1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka British motorsa doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući ali ne ograničavajući se na  profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj, osim ako je ta odluka:

neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i British motorsa;

zasnovana na zakonu, ako su tim zakonom propisane odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose;

zasnovana na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose.

10.2. British motors primenjuje odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, a najmanje prava: [1] da se obezbedi učešće fizičkog lica pod kontrolom British motorsa u donošenju odluke, [2] pravo lica na koje se podaci odnose da izrazi svoj stav u vezi sa odlukom British motorsa, kao i [3] pravo lica na koje se podaci odnose da ospori odluku pred ovlašćenim licem British motorsa.

[11] BEZBEDNOST OBRADE

11.1. Svi lični podaci koje prikuplja i obrađuje British motors čuvaju se u papirnom i elektronskom obliku. Radi zaštite bezbednosti prikupljenih podataka o ličnosti British motors primenjuje sve neophodne i primenjive organizacione, tehničke i kadrovske mere u svemu u skladu sa Zakonom i to putem:

pseudonimizacije i kriptozaštite podataka o ličnosti;

ograničenjem fizičkog pristupa sistemu u kome se nalaze podaci imaju pristup samo ovlašćena lica. Pod ovlašćenim licima se smatraju samo ona lica čiji radni zadaci zahtevaju pristup ličnim podacima u meri u kojoj takvi poslovi to zahtevaju. Ovlašćena lica pristupaju podacima o ličnosti uz poznavanje lozinke.

[12] PRAVA LICA ČIJI SE LIČNI PODACI OBRAĐUJU

12.1. Svako lice čiji se lični podaci prikupljaju i obrađuju ima pravo da u trenutku prikupljanja podataka bude obavešteno tj. da mu budu pružene sve Zakonom utvrđene informacije iz člana 23. u koje spadaju informacije o:

identitetu rukovaoca;

kontakt podacima lica za zaštitu podataka o ličnosti;

svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu obrade;

postojanju legitimnog interesa rukovaoca ili treće strane;

primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti;

činjenici da rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, kao i o tome da li je ta država ili međunarodna organizacija članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka;

roku čuvanja podataka o ličnosti;

postojanju prava da se od rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;

postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;

pravu da se podnese pritužba Povereniku;

da li je davanje podatka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podatka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da dostavi podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;

postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući i profilisanje i najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose;

12.2. Pored obaveštavanja, svako lice od koga se prikupljaju i dalje obrađuju podaci o ličnosti ima i sledeća prava:

da zahteva informaciju o tome da li British motors obrađuje njegove podatke o ličnosti i da mu se omogući pristup tim podacima i njihova kopija;

da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni;

da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu, dok je British motors u obavezi da u najkraćem mogućem roku podatke izbriše, sve ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;

lice na koje se podaci odnose je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose,

podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;

podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca;

podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva.

da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti;

obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;

podaci o ličnosti više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;

lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu preteže nad interesima tog lica.

da svoje podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo primi nazad u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da te podatke prenese drugom rukovaocu;

da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti, koja se vrši u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršavanja zakonom propisanih ovlašćenja ili je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa British motorsa ili treće strane, uključujući i profilisanje u vezi sa takvom obradom.

da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj, osim ako je ta odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i British motora, ako je zasnovana na zakonu ili je zasnovana na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose;

12.3. British motors je dužan da licu na koje se podaci odnose pruži informacije o postupanju po osnovu podnetog zahteva za ostvarivanje navedenih prava, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, pri čemu taj rok može biti produžen za još 60 dana, sve ukoliko je to neophodno imajući u vidu složenost zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje lice na koje se podaci odnose biće obavešteno u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

12.4. O razlozima za nepostupanje British motors je dužan da obavesti to lice bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu.

12.5. Sve navedene informacije se pružaju licu na koje se odnose lični podaci bez naknade. Samo u slučaju očigledne neosnovanosti ili preteranog zahteva, a posebno ako se jedan te isti zahtev stalno ponavlja, British motors može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacija, tj. postupanja po zahtevu ili da odbije da postupi po zahtevu, u svemu u skladu sa svojom diskrecionom odlukom.

12.6. Lice na koje se lični podaci odnose ima pravo da ukoliko smatra da mu se prava garantovana pozitivnim propisima Republike Srbije krše da se obrati Povereniku.

[13] POVERAVANJE RADNJI OBRADE

13.1. Kao rukovalac podacima o ličnosti, British motors može lične podatke dostavljati i trećim licima koja se bave pružanjem komplementarnih usluga, kao što su prodaja pneumatika za automobile British Motorsa, vršenje tehničkih pregleda, svih tipova osiguranja, prodaja skupocenih brodova. Kao obrađivač može biti određeno samo ono lice koje u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa propisima, kao i da se obezbedi zaštita prava lica na koje se podaci odnose.

13.2. Obrada od strane obrađivača je uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom, koji obavezuje obrađivača da postupa u skladu sa Zakonom i koji uređuje sve druge bitne elemente obrade. Primera radi, obrađivači mogu biti privredna društva koja se bave pružanjem IT usluga [održavanje informaciono-komunikacionih sistema ili društva koja rade na internet prezentaciji], kao i druga lica koja u ime i za račun British motorsa vrše određene radnje obrade kao što je računovodstvena agencija koja vrši obradu zarada zaposlenih.

[14] PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI KORISNICIMA I TREĆIM LICIMA

14.1. Prenos podataka o ličnosti se vrši kada postoji zakonska obaveza njihovog dostavljanja po zahtevu nadležnog državnog organa. Pored toga, British motors može lične podatke dostaviti i svojim poslovnim partnerima kada je to neophodno za realizaciju njihovih poslovnih odnosa, a sve na osnovu ugovora kojim se u skladu sa propisima reguliše bezbednost podataka o ličnosti.

[15] IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE

15.1. Iznošenje podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije dopušten je u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti i to u zemlje ili međunarodne organizacije u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti i to u državama i međunarodnim organizacijama:

koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka;

za koje je od strane Evropske Unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite;

sa kojima Republika Srbija ima zaključene međunarodne sporazume o prenosu podataka o ličnosti; i

koje se nalaze na listi koju utvrđuje Vlada Republike Srbije na osnovu kriterijuma i pravila propisanih Zakonom, a koja lista se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

[16] EVIDENCIJA RADNJI OBRADE

16.1. Elektronska evidencija o radnjama obrade za koje je British motors kao rukovalac odgovoran sadrži informacije o:

imenu i kontakt podacima rukovaoca, zajedničkih rukovaoca, predstavnika rukovaoca i lica za zaštitu podataka o ličnosti,

svrsi obrade;

vrsti lica na koje se podaci odnose i vrsti podataka o ličnosti;

vrsti primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, uključujući i primaoce u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;

prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, uključujući i naziv druge države ili međunarodne organizacije;

roku posle čijeg isteka se brišu određene vrste podataka o ličnosti, ako je takav rok određen;

opštem opisu mera zaštite.

[17] OBAVEŠTAVANJE O POVREDI PODATAKA O LIČNOSTI

17.1. O povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica, British motors je dužan da obavesti Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju da British motors ne postupi u navedenom roku od 72 časa od saznanja za učinjenu povredu, dužan je da obrazloži razloge zbog kojih nije postupio u tom roku. Pored obaveštavanja Poverenika, British motors je dužan da obavesti i lice na koje se podaci odnose i na jasan i razumljiv način opiše prirodu povrede podataka.

17.2. British motors nije dužan da obavesti lice o povredi podataka o ličnosti ako:

je preduzeo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena, a posebno ako je kriptozaštitom ili drugim merama onemogućena razumljivost podataka svim licima koja nisu ovlašćena za pristup ovim podacima;

je naknadno preduzeo mere kojima je obezbeđeno da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;

bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju je potrebno putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbediti pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.

[18] PRAVILA KORIŠĆENJA KOLAČIĆA [COOKIES]

18.1. Kolačići predstavljaju male tekstualne datoteke sa podacima koji se skladište na računaru odnosno drugom uređaju kojim se pristupa internet prezentaciji i koji omogućavaju praćenje i analizu ponašanja korisnika internet prezentacije radi personalizacije sadržaja na internet stranici British motorsa. Ukoliko je upotrebom kolačića moguće identifikovanje korisnika internet stranice, kolačići predstavljaju podatke o ličnosti, se na njih primenjuju odredbe ovih Pravila.

18.2. Upotreba kolačića je dozvoljena, pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa Zakonom i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu prihvati ili odbije.

18.3. Kolačiće je moguće ukloniti putem promene podešavanja u internet pretraživaču, s tim da uklanjanje kolačića može dovesti do umanjenja funkcionalnosti internet stranice.

18.4. Kolačići koji se koriste na internet stranici British motorsa su:

Neophodni kolačići koji pomažu da internet stranica bude upotrebljiva, omogućavajući osnovne funkcije, kao što su navigacija na stranici i pristup raznim oblastima internet stranice;

Kolačići podešavanja koji omogućavaju internet stranici da pamti informacije koje menjaju način na koji se internet stranica ponaša ili izgleda;

Statistički kolačići koji pomažu British motorsu, kao vlasniku internet stranice, da razume interakciju posetilaca sa sajtom, tako što anonimno prikuplja informacije;

Marketing kolačići koji se koriste za praćenje posetilaca na internet stranici, a čiji je cilj da se prikažu reklame koje su relevantne i privlačne za pojedinog korisnika;

Neklasifikovani kolačići su kolačići koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih kategorija ali će biti klasifikovani.

[19] ZAVRŠNE ODREDBE

19.1. Sve izmene i dopune ovih Pravila moraju biti sačinjene u pisanoj formi i objavljene na internet stranici British motorsa.

19.2. Pravila su objavljena na internet stranici British motorsa dana 20. 08. 2020. godine, i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 28. 08. 2020. godine.

Beograd, 11. 08. 2020. godine

BRITISH MOTORS DOO BEOGRAD

Beograd, Zrenjaninski put br. 11